Dětský domov Pardubice slaví 100 let

25. září 2015 – Pardubice – Ve čtvrtek 24. září dopoledne se k diskusi o aktuální situaci v péči o ohrožené děti a mládež v Pardubickém kraji sešli zástupci kraje, krajského města, pardubického dětského domova, partnerských organizací a institucí především z oblasti školství, zdravotnictví a sociální. Cílem jednání bylo nejen připomenout 100 let existence organizace, představit současnou podobu péče o děti v dětském domově, ale zejména hovořit o změnách, které nyní zástupci domova zpracovávají do podoby transformačního plánu.
 
Dětský domov Pardubice je zapojen do projektu „Transformace péče o ohrožené dětia mládež“ v Pardubickém kraji. Stejně jako v dalších sedmi zařízeních zřízených Pardubickým krajem hledají i pracovníci tohoto domova cesty, jak nejlépe v následujících letech využít probíhající změny ve prospěch dětí. „Jak se mění společnost, vyvíjíse i formy péče o ohrožené děti. V roce 1915 jsme byli sirotčincem, v současnosti nabízíme dětem bezpečné, laskavé a vlídné prostředí. V rámci tohoto projektu připravujeme takové změny, které život dětí v domově co nejvíce přiblíží rodinnému prostředí,“ popsala současnou situaci ředitelka Dětského domova Pardubice Zdenka Hrubešová.
 
Počty dětí, které vyrůstají mimo svou biologickou rodinu, se v průběhu let zásadně nemění, roste ale počet pěstounských rodin a v tzv. ústavní výchově v dětských domovech v posledních letech dětí ubývá. „Dlouhodobá národní strategie České republiky preferuje rodinné formy péče o ohrožené děti a mládež. Postupně se tedy mění také potřeby a nároky na celou síť služeb, včetně dětských domovů, jak je známe dnes. Jedná se o oblast velmi citlivou, a proto se Pardubický kraj rozhodl pro aktivní řešení situace,“ informovala Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro oblast školství, a dodala: „Soustředíme se na podporu ohrožených biologických rodin a v neposlední řadě i na pěstouny a hostitelské rodiny. V rámci krajské koncepce posílíme preventivní ambulantní a terénní služby.“ 
 
 „Dětský domov má své stálé místo v síti zařízení pro ohrožené děti města Pardubice. Současně v rámci komunitního plánování stále více posilujeme podpůrné ambulantní a terénní služby pro rodiny náhradní i biologické.  Věřím, že připravované změny budou pro děti přínosem a ty budou stále méně opouštět své rodiče a přirozené prostředí,“ popsal svá očekávání náměstek primátora Pardubic Jakub Rychtecký.
 
Projekt probíhá od února letošního roku a osm transformačních plánů by mělo být kompletně připraveno nejpozději v dubnu 2016. Současně vznikají rozsáhlé analýzy, pracovníci zapojených zařízení se účastní vzdělávání o deinstitucionalizaci i k tématům přímé práce s dětmi, probíhají konzultace k tvorbě transformačních plánů a v neposlední řadě důkladné vyhodnocování potřeb samotných dětí.
 

 
 
Dětský domov Pardubice – kontaktní osoba Mgr. Zdenka Hrubešová, ředitelka – tel.: 466 611 470,
email: detskydomov.pce@quick.cz, www.ddpardubice.cz - pobytové zařízení pro výkon ústavní výchovy s kapacitou 44  dětí, poskytuje všestrannou péči dětem, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině. Děti přicházejí do domova na základě rozhodnutí soudu.
Projekt „Transformace péče o ohrožené děti a mládež“ – kontaktní osoba – Hana Ansorgová, koordinátorka komunikační strategie, tel.: 602 164 173, email: hana.ansorgova@gmail.com – Projekt vychází z Národní strategie ochrany práv na období 2012-2015  a Akčního plánu k naplnění této strategie. Je iniciován Pardubickým krajem a je podpořen grantem z fondů EHP 2009 - 2014 v rámci programu CZ04 - Ohrožené děti a mládež, 20% nákladů nese Pardubický kraj. Na základě veřejné zakázky zpracuje potřebné analýzy Institut projektového řízení a. s. a zbývající aktivity zajistí Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Do projektu je zahrnuto všech osm pobytových zařízení pro ohrožené děti a mládež zřizovaných Pardubickým krajem (Dětský domov Holice, Dětský domov Pardubice, Dětský domov Dolní Čermná, Dětský domov Polička, Dětský domov Moravská Třebová, Dětské centrum Veská, Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice, Dětské centrum Svitavy). Cílem projektu je vytvoření osmi transformačních plánů směřujících k deinstitucionalizaci pobytových zařízení zřizovaných Pardubickým krajem, k posílení služeb pro rodiny terénního a ambulantního typu, aby děti mohly zůstávat především ve svých biologických rodinách a v rámci komunity, případně byly umístěny do náhradní rodinné péče.
 
Ing. Jana Pernicová, náměstkyně hejmana Pardubického kraje pro oblast školstvíMgr. Martin Kiss, vedoucí Odboru školství a kultury KrÚ Pardubického kraje


Mgr. Radek Veverka, vychovatel a vedoucí transformačního týmu DD Pardubice


Mgr. Radek Rosenberger, konzultant pro tvorbu transformačních plánů a moderátor setkání

  • 29.9.2015