Dětský domov jako náhradní rodina

Holice - 1. října 2015 – Pardubický kraj a Dětské domovy v Holicích uspořádaly ve středu 30. září dopoledne jednání u kulatého stolu o současné podobě péče o ohrožené děti a mládež a zejména o možných změnách, které nyní zástupci domova zpracovávají do podoby transformačního plánu. Diskuse se aktivně zúčastnili zástupci města, partnerských organizací a institucí především z oblasti školství, zdravotnictví a sociální.
 

Dětský domov Holice a Dětský domov pro děti od 1 do 3 let v Holicích jsou zapojeny do projektu „Transformace péče o ohrožené děti a mládež v Pardubickém kraji“. Stejně jako v dalších šesti zařízeních zřízených Pardubickým krajem hledají pracovníci těchto organizací cesty, jak nejlépe v následujících letech využít blížící se změny ve prospěch dětí. „Jsme zařízení, které pečuje předškolní děti v režimu zdravotnického zařízení, nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči. Průměrně u nás pobývají jeden rok a nejčastěji se vracejí zpět do své původní rodiny, nebo se daří pro ně najít rodinu pěstounů,“ popsala současnou situaci Markéta Tauberová, ředitelka Dětského domova pro děti od 1 do 3 let v Holicích.
„Strategii podpory ohrožených rodin velmi vítáme. Při práci s dětmi v domově se stále znovu a znovu setkáváme s tím, že problémy dětí obvykle pramení z nedostatečnosti jejich rodičů. Co se týká práce v dětském domově, budeme v našem transformačním plánu podporovat zejména širokou škálu podpůrných služeb pro děti v rodinném prostředí tak, aby se v maximální možné míře snížil počet dětí umisťovaných do ústavní výchovy“ uvedl Ondřej Výborný, ředitel Dětského domova Holice.
 
Díky aktuální národní strategii pro ochranu práv dětí roste počet pěstounských rodin, neznamená to ale, že by dětská centra a dětské domovy ztrácely svůj smysl. „Máme zájem vytvořit či posílit síť služeb pro rodiny v Pardubickém kraji tak, aby ohrožené děti mohly vyrůstat ve své biologické rodině. Pokud to není možné, preferujeme formy náhradní rodinné péče a teprve pak umístění do dětského domova. Cílem kraje a tohoto projektu je navrhnout takové změny a systém péče o ohrožené děti, aby v dospělosti lépe obstály v běžném životě,“ informoval Martin Kiss, vedoucí odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje.
 
 „Oba dětské domovy jsou součástí života komunity města, spolupracují s řadou organizací zřizovaných městem a věřím, že tomu bude tak i v budoucnu. Současně uvítáme, když připravované změny posílí a rozšíří stávající služby pro rodiny, ať už terénní, nebo ambulantní,“ upřesnil Ladislav Effenberk, starosta Holic.
 
Projekt byl zahájen v únoru letošního roku a osm transformačních plánů by mělo být kompletně připraveno nejpozději v dubnu 2016. Současně vznikají rozsáhlé analýzy, pracovníci zapojených zařízení se účastní vzdělávání o deinstitucionalizaci i k tématům přímé práce s dětmi, probíhají konzultace k tvorbě transformačních plánů a v neposlední řadě důkladné vyhodnocování potřeb samotných dětí.
 

Dětský domov Holice – kontaktní osoba - Mgr. Ondřej Výborný, ředitel – tel.: 773 558 801, email: domov@ddholice.cz - pobytové zařízení pro výkon ústavní výchovy s kapacitou 32 dětí, poskytuje všestrannou péči dětem, přicházejí do domova na základě rozhodnutí soudu, v DD Holice žijí ve čtyřech bytových jednotkách v tzv. rodinných skupinách.


Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice – kontaktní osoba - Mgr. Markéta Tauberová, ředitelka
 – tel.: 466 681 211, email: dd1-3@holice.cz - pobytové zařízení pro výkon ústavní výchovy s kapacitou 25 dětí, poskytuje pobytovou péči dětem, které nemohou ze závažných důvodů vyrůstat ve vlastní rodině. Zařízení disponuje také 8 lůžky pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Projekt „Transformace péče o ohrožené děti a mládež“ – kontaktní osoba – Hana Ansorgová, koordinátorka komunikační strategie, tel.: 602 164 173, email: hana.ansorgova@gmail.com – Projekt vychází z Národní strategie ochrany práv na období 2012-2015  a Akčního plánu k naplnění této strategie. Je iniciován Pardubickým krajem a je podpořen grantem z fondů EHP 2009 - 2014 v rámci programu CZ04 - Ohrožené děti a mládež, 20% nákladů nese Pardubický kraj. Na základě veřejné zakázky zpracuje potřebné analýzy Institut projektového řízení a. s. a zbývající aktivity zajistí Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Do projektu je zahrnuto všech osm pobytových zařízení pro ohrožené děti a mládež zřizovaných Pardubickým krajem (Dětský domov Holice, Dětský domov Pardubice, Dětský domov Dolní Čermná, Dětský domov Polička, Dětský domov Moravská Třebová, Dětské centrum Veská, Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice, Dětské centrum Svitavy). Cílem projektu je vytvoření osmi transformačních plánů směřujících k deinstitucionalizaci pobytových zařízení zřizovaných Pardubickým krajem, k posílení služeb pro rodiny terénního a ambulantního typu, aby děti mohly zůstávat především ve svých biologických rodinách a v rámci komunity, případně byly umístěny do náhradní rodinné péče.

Kulatý stůl v Holicích


Mgr. Markéta Tauberová, ředitelka DD pro děti od 1 do 3 letMgr. Martin Kiss, vedoucí Odboru školství a kultury KrÚ Pardubického kraje

  • 2.10.2015