Newsletter 8/2015

Vrcholí období dovolených, dětem se krátí prázdniny a v Čechách se usídlily tropické teploty. Projekt Transformace péče o ohrožené děti a mládež v Pardubickém kraji má za sebou již pět měsíců a tak dovolte krátkou rekapitulaci.
Vzdělávání pro pracovníky zapojených zařízení

Harmonogram jednotlivých kurzů kladl od počátku značné časové nároky zejména na účastníky vzdělávání. Programu se účastnili manažeři ve školských pobytových službách, ve zdravotnických pobytových službách pro děti, členové samosprávy a výboru ZPk, a v neposlední řadě i krajští úředníci odpovědní za síť pobytových služeb. Speciální kurzy proběhly i pro pedagogické, sociální i zdravotní pracovníky, kteří se věnují přímé práci s dětmi a rodinami. Od března do června bylo zrealizováno celkem 25 školících dnů a vzděláváním úspěšně prošlo 181 absolventů. 

V rámci vzdělávacích programů se účastnící věnovali těmto tématům:
 • transformace a deinstitucionalizace,
 • přípravě plánů a řízení procesu transformace,
 • sociálně-právní ochrana dětí,
 • zapojování dětí do rozhodování, získávání názoru dítěte,
 • práce s dětmi umístěnými mimo rodinu - práce s životním příběhem.

Účastníci oceňovali především možnost výměny zkušeností z praxe a získávání nových informací. Kurzy se staly také místem pro živou a otevřenou diskusi především  u témat spojených s vlastní transformací.
 
Transformační plány – změna je příležitostí


Plány transformace zařízení budou vznikat v reakci na návrhy a rozhodnutí zřizovatele ohledně typu transformované služby, její cílové skupiny, územní působnosti a finančních zdrojích. Týmy zaměstnanců v jednotlivých zařízeních prozatím pracují na svých vlastních vizích a návrzích. V měsíci říjnu pak vize a návrhy na obou úrovních budou představeny na společném setkání, ze kterého vzejde konečné rozhodnutí zřizovatele.

Zařízení zatím s pomocí konzultantů řeší otázky poslání služby, zásady činnosti, přístupu ke klientovi, stanovují metody práce a zvažují svůj potenciál podílet se na síti služeb pro ohrožené děti. Stanovují cíle svého působení v novém systému.  Jedná se především o týmové diskuze, společné hledání cest a procesů vedoucí k dosažení požadované kvality práce.

Všechna zařízení mají zpracovány prvotní SWOT analýzy, většina pak i poslání organizace, definovanou cílovou skupinu a principy poskytované služby.
 

O děti jde na prvním místě

Kromě externích konzultantů pro tvorbu transformačních plánů jsou do projektu zapojeni také externí pracovníci pro zapojení dětí a mladých lidí do procesu transformace. Mezi jejich hlavní úkoly patří zjišťování aktuálních „potřeb dětí“ a možností jejich zapojení do procesu deinstitucionalizace. Metodicky podporují pracovníky v přímé péči při zapojení dětí do procesu, který se jich osobně dotýká, společně mapují možnosti podpory dětí a mladých dospělých v době příprav na změny s při jejich průběhu.

V uplynulém období se externí konzultanti seznamovali především s pracovníky a chodem jednotlivých zařízení a účastnili se jednání transformačních týmů, organizovali první workshopy pro pracovníky přímé péče. Postupně navazují také kontakt s dětskými skupinami a jednotlivými dětmi. Jedná se o velmi individuální práci a konkrétní aktivity závisí na potřebách jednotlivých zařízení a především na potřebách samotných dětí.
 
První kulatý stůl – Život v domově se zdaleka netýká jen dětí a jejich vychovatelů

Ve středu 24. června Pardubický kraj a Dětský domov Polička uspořádaly Kulatý stůl na téma transformace péče o ohrožené děti a mládež. Spolu se zástupci města, partnerských organizací a institucí především z oblasti školství, zdravotnictví a sociální, diskutovali jak o současné podobě péče o děti v dětském domově, tak zejména o možných změnách, které nyní zástupci domova zpracovávají do podoby transformačního plánu.
Zde jsou komentáře některých účastníků:
 • Miroslava Přiklopilová, ředitelka Dětského domova Polička
  „Už nyní děti v našem domově žijí ve 3 tzv. rodinných skupinách, kde ně pečují vždy 2 vychovatelé a jeden asistent pedagoga. Počet dětí v domově se postupně snižuje, současně roste potřeba poskytovat služby pro pěstouny, nebo naopak pro rodiny tak, aby k nám nové děti z rozhodnutí soudu vůbec nemusely přijít,“

   
 • Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální věci a neziskový sektor
  „Prioritou je, aby děti mohly vyrůstat ve své biologické rodině. K tomu je však třeba vytvořit síť služeb, které ohroženým rodinám pomohou. Odbornou pomoc potřebují i pěstounské rodiny. A právě dětské domovy či dětská centra s ohledem na snižující se naplněnost a zároveň kvalifikovaný personál mohou být poskytovateli potřebných služeb,“.

   
 • Jaroslav Martinů, starosta Poličky
  „Očekáváme, že připravované změny posílí a rozšíří stávající služby pro rodiny, ať už terénní, nebo ambulantní a děti tak budou stále méně opouštět své rodiče a přirozené prostředí.“
Kulaté stoly v dalších zapojených zařízeních proběhnou v následujících termínech:
 • 9. září v Dětském centru Veská
 • 15. září v Dětském domově v Dolní Čermné
 • 16. září v Dětském centru ve Svitavách
 • 29. září v Dětském domově v Moravské Třebové
 • 30. září v Holicích pro DD i DD pro děti od 1 do 3 let
 
Přejeme Vám krásné léto, zasloužený odpočinek na dovolené a těšíme na další spolupráci.
Váš tým projektu Transformace péče o ohrožené děti a mládež
 

 • 7.8.2015