Webináře o rodině a vztazích

Banner k webináři Rizika virtuální komunikace a kyberšikana

Aktuální program webinářů:

21. 09. 2021     Dítě není malý dospělák
Odkaz na záznam webináře je ZDE 

26. 10. 2021     Rizika virtuální komunikace a kyberšikany
Odkaz pro připojení je ZDE

23. 11. 2021     Krize jako posílení vztahů v rodině

09. 12. 2021     Emoční a sociální vývoj mozku dítěte

18. 01. 2022     Rizika sociálních sítí

22. 02. 2022     Přání v partnerských vztazích

15. 03. 2022     16 maličkostí

19. 04. 2022     Fakta a mýty o drogách

24. 05. 2022     Stres a relaxOdkazy pro připojení budou doplňovány k jednotlivým webinářům vždy několik dní před termínem. Odkazy na záznamy zase několik dní po termínu.

 
Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě
Lektor: Mgr. Jiří Halda - speciální pedagog a rodinný terapeut

Vývoj emočního a sociálního zrání má svoje zákonitosti a je rizikové je podceňovat. Mozek je orgán, který má svoje obecné a svoje individuálně specifické potřeby a je třeba naučit se mít k těmto odlišnostem respekt. Je třeba stále trpělivě vysvětlovat, že dítě se nerodí jako nepopsaný list a že rozvoj a podpora jeho potenciálu je zárukou jeho úspěšného a užitečného života. Zároveň je třeba pamatovat, že skladba potřeb má svoji strukturu a významné je i respektovat pořadí vývoje potřeb a pamatovat na odlišnosti pohlaví. Význam vztahů v rodině je tedy zcela klíčový. Patří do něj základní vazby mezi jednotlivými členy – akcentuji ten, který se nejvíc přehlíží – vztahy mezi sourozenci. Které nejen tvoří významnou součást rodinného klimatu, ale také jsou základem pro tvoření partnerství po celý život.

“Orientuji se na poruchy chování a učení a rodinné vztahy. To, že poruchy vychází z chybných rodinných vzorů je dávno známo. Proto je problém dítěte vždy problém celé rodiny. Orientuji se tedy na rodinu jako organismus, kde má být všem dobře a všichni si mají být jisti svým místem. Jsem nepříliš aktivní sportovec, miluji válení kombinované s povalováním a jsem nenadaný, ale velmi vášnivý hráč na baskytaru.”

Odkaz na záznam webináře je ZDE 
 
Rizika virtuální komunikace a kyberšikana
Lektor: Plk. PhDr. Ondřej Moravčík - vedoucí oddělení tisku POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR, odbor komunikace a vnějších vztahů. Má četné zkušenosti s přednáškovou a lektorskou činností pro pedagogy a laickou veřejnost.

Jaké jsou aktuální trendy v šikaně a kyberšikaně? Kde je hranice mezi neškodným "škádlením" se a přestupkem či dokonce trestným činem? Jak se postavit k útokům prostřednictvím internetu či sociálních sítí? Posluchači budou v průběhu přednášky seznámeni s nejčastějšími způsoby šikany ve škole či na pracovištích a s možnostmi, jak na takovéto jednání zareagovat. Přednáška je koncipována převážně prakticky s tím, že na konkrétních kazuistikách je ukázán trestněprávní přesah a doporučeno řešení.

Odkaz pro připojení je ZDE
Krize jako posílení vztahů v rodině
Lektor: Mgr. Andrea Limberská - psychoterapeutka, trenérka jógy
 
-          Individuální a rodinná krize
-          Cesta ke krizi
-          Jak z toho ven?
-          Nové rozměry
Když se řekne slovo krize v rodině, můžeme si ihned představit katastrofu, těžkost nebo nepřekonatelnou překážku. Někoho ihned napadnou důvody krize jako vážná nemoc v rodině, smrt člena rodiny, časté hádky, soustavná nepochopení, lži, podrazy nebo nevěra, problémy s dětmi. Čas od času se všichni nacházíme v krizi. Uvědomění a přiznání si, že prožíváme krizi a chceme ji řešit, nám může otevřít nové dveře vzájemného poznání a pochopení. Rodina prožívající krizi tvoří jeden celek, a proto je vhodné se k problému postavit společně. Ne vždy se tak stane. Ukážeme si, že cestou k řešení je komunikace a činy. Ukážeme si, že odrazit se od dna je užitečné a přínosné pro nový životní směr. Je to cesta, kterou se všichni můžeme vydat.  Podniknutím cesty  můžeme dojít k novým poznáním, které změní strukturu vztahů a posílí je. Je to cesta vzniku vzájemného respektu, pochopení a přátelství.
 
„V individuální a párové terapii se zabývám každý den trápením způsobeným vztahovými problémy. Díky společné komunikaci a zájmu udržet rodinu nacházíme při sezeních nové rozměry vztahů.   Společné posuny a změny, které vylepšují klientům život mě naplňují a těší a díky nim vidím, že nikdy nic není jasné.“
 
Emoční a sociální vývoj - potřeby dítěte předškolního věku
Lektor: Mgr. Jiří Halda - speciální pedagog a rodinný terapeut

Vývoj mozku a lidského vědomí je charakterizován dvěma základními vlivy – genetikou a prostředím, kterým je jedinec ovlivňován. Jeden z aspektů nelze oddělit od druhého a naopak, a proto je výchova dětí tak hluboce determinující proces – pro kvalitu života, osobnostní spokojenost a sociální uplatnění. Tento seminář má prostou ambici – jednoduchým a srozumitelným způsobem upozorňovat na klíčová období, která sice nejsou výrazně patrná v chování (individualita a její zrání v prvních letech života se jeví skupinově nediferencovatelně), ale o to důležitější pro šťastný životní příběh jedince.

Má čtyři části, jejichž obsahem je:

1. blok: Základní vývojová období prenatálního vývoje. Základní požadavky na prenatální jistoty ze strany matky, epigenetické vlivy na vývoj jedince a hlavní rizika prenatálního období. Základní vývojová období dětí do šesti let a jejich neurobiologický podklad (zrání a prozrávání jednotlivých částí mozku, jeho projevy a potřeby.

2. blok: Lidské potřeby, jejich dětské formy a kombinace – definují samotný vývoj a tím i reprezentují základní strukturu osobnosti, temperamentu a talentů. Klíčovost režimu a jeho projekce do rodiny – v současné době neselhává systém vzdělávání, ale základní role a postuláty rodinných vlivů.

3. blok: Kompetenční rozpory mezi rodiči a učiteli, rodiči a dětmi, dětmi a učiteli. Klíčové kompetence a klíčovost kompetencí. Komunikace pedagoga s rodičem a jeho korekční role ve vzdělávacím a formativním procesu.

4. blok: Diskuze, příklady z praxe, dotazy. Je tradiční charakteristikou, že větší část pedagogů se setkává s velmi podobnými problémy, jen je díky individuálnímu přístupu (v individualizovaném období vývoje dětí) neumí zobecňovat. Proto je diskuze velmi efektivní částí výuky, kdy se informace transformují do znalostí a ty do dovedností.

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními vývojovými obdobími a z nich plynoucími potřebami. Účastníci se poučí o principech vývoje mozku a zároveň si je prakticky zařadí do již existujících zkušeností.
 
Rizika sociálních sítí
Lektor: Plk. PhDr. Ondřej Moravčík - vedoucí oddělení tisku POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR, odbor komunikace a vnějších vztahů.

Sociální sítě jsou každodenní součástí našich životů a zásadně ovlivňují naše smýšlení. My, dospělí, jsme schopni odfiltrovat pravdivé od nepravdivých informací, umíme vyhodnotit jejich relevantnost a není lehké s námi tímto způsobem manipulovat. Děti tento obranný mechanismus nemají tak dobře vybudovaný a jsou nejčastějšími obětmi manipulátorů. Přitom stačí jediné - pochopit sdílení informací. V rámci této besedy se posluchači dozví, jakým způsobem je s dětmi na sociálních sítích manipulováno, co stačí k tomu, aby na ně zaútočil agresivní "predátor" či méně agresivní marketingový manažer prodávající svůj produkt a jakým způsobem se proti tomu bránit. Přednáška je určena především rodičům, pedagogům a obecně osobám pracujícím s dětmi.
 
Přání v partnerských vztazích
Lektor: Mgr. Andrea Limberská - psychoterapeutka, trenérka jógy

Jako jedinci trávíme mnoho času každodenně ve vztazích. Všichni si přejeme prožívat štěstí a pohodu. Nejpevněji svázané jsou partnerské vztahy. Žijeme v nich a často si s nimi nevíme rady. Hledáme, kdo z nás je poruchový a kde se stala chyba. Jsme nešťastní a toužíme po změně. Často požadujeme změnu druhého partnera, abychom zažívali pocity štěstí. Víme však co chceme? Víme, co nás činí nešťastným? Čeho se nám nedostává? Častým přáním partnerů je touha po vzájemné lásce, klidu a porozumění. To je nesplnitelné, pokud jeden z partnerů druhým manipuluje a přináší tak neklid do vztahu. Tolerance manipulace jedním z partnerů však vychází z lásky nebo závislosti? Je důležité otevřít v sobě odpovědi a poznat v čem se nacházíme, co nám vztahy přinášejí a vzájemně o nich komunikovat. Jedině tak nalezneme klid a snad i lásku.

- Partnerství a přání štěstí

- Láska x závislost

- Klid x manipulace

- Komunikace a změny

“V individuální a párové terapii se zabývám každý den trápením způsobeným vztahovými problémy vedoucími někdy i k vážným onemocněním. Pokud v partnerském problému jeden z partnerů odmítá přijít, řešíme problém individuálně a vidím, že i to má často úspěch. Společné posuny a změny, které vylepšují klientům život, mě naplňují a těší. Ve své práci vidím smysl a mám ji ráda.

Více než dvacet let se věnuji terapeutické praxi v oblasti sportu a relaxačních technik. Jako psychoterapeutka se často se setkávám s klienty, kteří potřebují se stresovou zátěží pomoci. Pracujeme na zklidnění těla a psychiky jógou, dechovými cvičeními a meditacemi. Považuji propojení jógy a psychoterapie za velice účinnou metodu při zvládání stresu.“
 
16 maličkostí, na které bychom neměli při výchově dětí zapomínat
Lektor: Mgr. Jiří Halda - speciální pedagog a rodinný terapeut

“Emoční a sociální zralost dětí je nejvýznamnějším předpokladem pro úspěšný život. A to po stránce profesní i osobní. Naše civilizační upínání se na paměť, rozumové dovednosti a školní činnosti zcela pomíjí fakt, že naše životní úspěšnost je závislá na niterné pohodě, vyrovnaném vědomí a dostatečném sycení emočními a sociálními podněty. Celý obraz vědomí a jeho vývoje do cca 22 let lze shrnout do šestnácti oblastí, které tvoří předpoklady pro zralou koncepci osobnosti.

Tento příspěvek se bude věnovat několika hlavním okruhům: význam vazby mezi pocitem přijetí a vývojem individuality. Dále rozvojem synchronních vazeb vědomí ve smyslu spolupráce hemisfér a algoritmického myšlení. Významný je rozvoj sebehodnocení, zejména u chlapců je terénem pro tvoření smysluplných a splnitelných cílů.

Velmi palčivá je otázka adaptační – nedostatečná schopnost adaptace na změnu prostředí, která je nejvíce podceňovaná již při zaškolování do MŠ, dává odpověď na naši konzervativnost, neschopnost nadhledu a kritického myšlení. Stejně jako neschopnost přiznat chybu a dosáhnout včas dostatečné samostatnosti.

Pokud to čas dovolí, rád se dotknu i posledního z témat – děti (a především chlapci) oplývají zpravidla velkou dávkou tvořivé inteligence. Pro projevení tvořivosti je ale třeba několika podmínek, které neumíme poskytnout (nepřetěžovat děti kroužky, neustále je nekontrolovat, nekupovat jim přemíru hraček, pomoci jim vytvářet harmonické sourozenecké vazby...) a dokonce tuto neschopnost propagujeme jako civilizační pokroky.

Závěrem bych rád konstatoval že nejdůležitější kompetencí rodičů je hledat dětské emoční a sociální „evoluční optimum“. Snad tento příspěvek přispěje k jeho popularizaci.”
 
Fakta a mýty o drogách
Lektor: Plk. PhDr. Ondřej Moravčík - vedoucí oddělení tisku POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR, odbor komunikace a vnějších vztahů

Problematika drog je opřena mnoha mýty a polopravdami, které lze velmi často zaznamenat i v mediální prostoru. Posluchačům bude v průběhu přednášky představeno 10 nejrozšířenějších a nejnebezpečnějších z těchto mýtů a budou jim nabídnuta fakta, která jim pomohou orientovat se v problematice. Součástí přednášky také bude krátký exkurz do trestně právní roviny, v rámci kterého bude posluchačům například vysvětleno, jak to ve skutečnosti je s legálností/nelegálností marihuany či do jaké míry jsou drogy v České republice rozšířené. Zároveň bude dáno doporučení, jak řešit drogovou problematiku ve školách.

Východiska zvládání stresu
Lektor: Mgr. Andrea Limberská - psychoterapeutka, trenérka jógy

Stres je přirozenou lidskou reakcí na okolní podněty, které mohou být různé (nepříjemný vedoucí, nadměrné množství práce, zdravotní problémy, vztahové konflikty, úmrtí). Někdy zapomínáme na to, že stres z jednotlivých situací se sčítá a poté jsme vlastní reakcí překvapeni. Pohár tedy přeteče a musíme se zastavit. Začneme zkoumat a hledat cestu z omezení. Snažíme si nastolit pohodu, po které prahneme. Čteme a studujeme, navštěvujeme lékaře a hledáme způsoby řešení. Nejideálnější způsob je pomoci si sám. Ale ne vždy to jde, zejména pokud jsme již „v tom“. Východiskem je celoživotní a ustavičná práce se stresem založená na pravidelnosti a tréninku. Díky pohybu, relaxačním, dechovým a případně meditačním technikám máme šanci nastolit ve svém těle psychickou i fyzickou rovnováhu. Vezměte si pohodlné oblečení, příjemnou židli nebo postel a nestyďte se ptát :

- Úvod do problematiky stresu

- Jak být v psychické pohodě?

- Pohyb na prvním místě

- Relaxační a dechové techniky - praktikování