Odborná veřejnost

Tato sekce slouží ke sdílení odborných materiálů, např. výstupů setkání expertních skupin, metodik a koncepcí. Část obsahu je přístupná pouze pro přihlášené uživatele.
 
 
 
Transformace pobytových služeb pro děti
Pardubický kraj je prvním v Česku, kde mají všechny dětské domovy a dětská centra připravené konkrétní plány na snížení počtu dětí vyrůstajících v ústavní péči. Součástí transformace bude i rozšíření služeb a podpory pro biologické a náhradní rodiny.
„Je nezbytné, aby děti vyrůstaly v prostředí, které je co nejvíce podobné běžné rodině. Proto institucionální forma péče bude postupně nahrazována péčí v komunitě, a to v bytech nebo rodinných domech. Děti zde budou mít nejen potřebné zázemí, ale budou zažívat chod běžné domácnosti. Z takového prostředí budou děti lépe připraveny na samostatný život, až dosáhnou plnoletosti nebo až dostudují,“ říká Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.


 
Pardubický kraj systematicky podporuje rozvoj služeb pro ohrožené rodiny.
Cílem poskytnutých účelových dotací je podpora služeb sociální prevence, které zajišťují pomoc a podporu obyvatelům Pardubického kraje nebo osobám pobývajícím na území Pardubického kraje za účelem jejich sociálního začlenění nebo prevence jejich sociálního vyloučení. Podpora je poskytována v souladu s OPZ, Programem rozvoje Pardubického kraje (Opatření A. 3. Zajištění místní a časové dostupnosti podpory osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím stabilní, efektivní, flexibilní a kvalitní sítě sociálních služeb a jejich provázání s dalšími službami), Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na příslušné období a jeho aktualizacemi, Krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a Koncepcí prevence kriminality Pardubického kraje. Poskytování sociální služby musí být v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje, tj. budou podporovány pouze ty sociální služby, které jsou součástí Sítě sociálních služeb.