Nabídka destigmatizačních programů

Cílem těchto programů je zvýšení kvality života všech osob s duševním onemocněním v Pardubickém kraji, omezení stigmatizace lidí se zkušeností s duševním onemocněním a oboru psychiatrie a zvýšení úspěšnosti plnohodnotného začleňování lidí duševně nemocných do společnosti efektivní destigmatizací v komunitě. Navazujme na předchozí období, kdy byl realizován projekt MZČR Destigmatizace a nabízíme vám aktivity, které byly vyhodnoceny jako nejvíce úspěšné. Destigmatizační programy jsou zaměřeny na odbornou veřejnost, na žáky střední škol a na pečující osoby.

Konkrétní program vede moderátor se dvěma peer lektory.

Kde: besedu nebo seminář je možné uspořádat ve Vašich prostorách, ale i v prostorách Pardubického kraje

Kdy: na termínu a čase se s Vámi domluvíme, jsme flexibilní

V případě Vašeho zájmu kontaktujte Leonu Hovorkovou, leona.hovorkova@domovnaceste.cz,

tel.: 605 128 091

 

Programy pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním

Beseda „Moje jméno není diagnóza“ Vám ukáže, že onemocněním život nekončí, ale dá se i s nemocí žít kvalitně a plnohodnotně.

Anotace: To, jak se duševní nemoc projevuje, jaký vliv má na život konkrétního člověka a jak se s nemocní vyrovnává se velmi různí. Beseda má za cíl představit zkušenost lidí, kteří si duševní nemocí prošli, zvýšit pocit naděje a ukázat, že potíže, které člověk při nemoci zažívá, prožívají i jiní lidé. Věnuje se životu s nemocí, osobním cestám zotavení, ale stigmatizaci, kterou sebou onemocnění často nese. Stigmatizace znamená odsuzování člověka kvůli některé jeho charakteristice a pro lidi s duševním onemocněním je často více zatěžující, než samotná nemoc a může přispívat ke strachu vyhledat potřebnou pomoc a hájit svá práva. Seminář vedou dva peer lektoři, kteří formou rozhovoru s moderátorem představují svůj životní příběh a sdílejí s účastníky svoji cestu Zotavení. V průběhu besedy je prostor na dotazy účastníků.

Beseda trvá 2 hodiny, počet účastníků je max. 15.

NOVINKA! Program je možné realizovat pro tyto skupiny lidí:

  • Studenty 16+ středních a nižších střední odborných škol.
  • Maminky se zkušeností s duševním onemocněním v souvislosti s mateřstvím.

Seminář Život ve svých rukou

Anotace: Zplnomocnění aneb Život ve svých rukou. Seminář vedou zkušení peer lektoři, kteří mají se zotavením se z duševního onemocnění a s aktivním zapojením v životě i v systému péče o duševní zdraví vlastní zkušenost. Účastníci zde získají sdílenou zkušenost s tím, že je možné nemoc zvládnout, a užitečné typy, co by jim mohlo pomoci. Mohou odcházet posílení a s vědomím, že je možné to dokázat, pokud vystoupíme ze své komfortní zóny a aktivně řešíme komplikace svého života. Že je důležité poznat sám sebe a znát své silné stránky, posilovat se v komunikaci a hájit si svá práva – právo na duševní zdraví a partnerský přístup. Tématem prolíná i problematika stigmatizace a jak ji lidé s duševním onemocněním žijí. Seminář je určen pro lidi, kteří si sami zažili vážnější duševní onemocnění nebo stále s duševním onemocněním žijí.

Seminář trvá 2 hodiny, počet účastníků je max. 15.

 

Programy pro rodinné příslušníky lidí se zkušeností s duševním onemocněním

Beseda Nejsme v tom sami

Anotace: Beseda je koncipována tak, aby umožnila sdílení zkušeností rodinných příslušníků s lektory i mezi sebou navzájem a přispěla ke snížení sebestigmatizace rodinných příslušníků a v některých případech i ke snížení stigmatizujících postojů ke svým nemocným příbuzným. Hlavním cílem besedy „Nejsme v tom sami“ je ukázat, že život duševním onemocněním nekončí, i když pro rodinné příslušníky přináší novou a často obtížnou zkušenost. Rodinní příslušníci mohou svou zkušenosti sdílet s druhými, kteří prošli podobným zážitkem v minulosti a již se s hlavními problémy, které duševní onemocnění přináší, stačili vyrovnat. Pro pochopení celé šíře problémů spojených s duševním onemocněním jejich blízkých je důležité umožnit rodinným příslušníkům také přímý kontakt s člověkem s duševním onemocněním, který dokázal problémy spojené s jeho nemocí zpracovat. Besedu zajišťují dva peer lektoři a moderátor.

Beseda trvá 3 hodiny, počet účastníků je max. 15.

Seminář Zotavení pro naše blízké

Anotace: Pro rodinné příslušníky je důležité pochopit, že jejich blízký s duševním onemocněním má svůj potenciál a silné stránky, které je třeba objevit, dát dostatečný prostor člověku k tomu, aby mohl převzít odpovědnost za sebe sama a svá rozhodnutí v životě do svých rukou. Besedě jsou přítomni moderátor a dva peer lektoři rodinný příslušníci, kteří sdílejí cenné zkušenosti se svým blízkým, předávají naději, rady, tipy jak tuto situaci dokázali zpracovat a využít ve svůj prospěch v životě. Pomoc rodinných příslušníků je v procesu zotavení pro jejich blízké klíčová. Zotavení a zplnomocnění člověka se zkušeností s duševním onemocněním je významný koncept, který určuje kvalitu života a smysluplnost jeho bytí. Je důležité ukázat, že život nemocí nekončí, ale proměňuje se a že lidé, kteří se zotaví, dokáží se svou diagnózou pracovat, studovat, vychovávat děti – zkrátka dělat všechny hodnotné věci jako jejich vrstevníci.

Seminář trvá 3 hodiny, počet účastníků je max. 15.

 

Programy pro odbornou veřejnost ve vztahu s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním

Beseda Moje jméno není diagnóza

Anotace: Hlavním cílem besedy „Moje jméno není diagnóza“ je ukázat, že život duševním onemocněním nekončí a že i s nemocí se dá žít kvalitně a plnohodnotně, přičemž to, jak se duševní nemoc projevuje, jaký vliv má na život člověka a jak se s ní každý vyrovnává, se velmi různí. Má za cíl představit zkušenosti lidí, kteří zažili duševní nemoc. Věnuje se životu s nemocí, osobním cestám zotavení, ale i problému stigmatizace. Besedy se budou účastnit 2 hosté se zkušeností s duševním onemocněním + moderátor.

Beseda trvá 3 hodiny, počet účastníků je max. 15.

Seminář Zotavit se musíš i ty

Anotace: Hlavním cílem semináře „Zotavit se musíš i ty“ je představení konceptu zotavení v praxi odborné veřejnosti, kterým bude provázet zkušený peer lektor (2 osoby) ve spolupráci s moderátorem. Účastníci s ním budou sdílet své zkušenosti, dozví se důležité informace o procesu zotavení – co je proces zotavení (oproti klinickému uzdravení), jakou roli hraje v životě člověka, fáze zotavení a principy zotavení, 10 tipů pro zotavení.

Seminář trvá 3 hodiny, počet účastníků je max. 15.