Adopce/osvojení

Osvojení je jednou z forem náhradní rodinné péče, která usiluje o vytvoření trvalého domova pro přijaté dítě a základem je vznik vztahu, jaký je přirozený mezi rodiči a dětmi. Osvojením zanikají veškeré právní vazby dítěte na biologickou rodinu a vznikají nové na adoptivní rodinu.

JAK SE STÁT OSVOJITELEM?

První krok je třeba učinit na obecním úřadu obce s rozšířenou působností v místě bydliště, kde je nutné vyplnit žádost a další potřebné dokumenty, které zde obdržíte. Zároveň je vám tu vysvětlen další postup, na co se máte připravit. Vyplněná žádost je postoupena na krajský úřad.

Postup krajského úřadu poté, kdy obdrží žádost klientů z městského úřadu:

Prvním úkonem je prostudování spisu a jsou vyhodnocena zjevná rizika – zdravotní stav, věk žadatele (nutný přiměřený věkový rozdíl mezi osvojitelem a osvojencem), sociální zázemí žadatele, připravenost rodinného systému na náhradní rodinnou péči, motivace žadatele, bezúhonnost žadatele.

Pokud existují rizika v oblasti zdravotního stavu, předává krajský úřad spis ke konzultaci posuzujícímu lékaři. V případě jiných, dalších zjevných rizik je přizván psycholog dané formy náhradní rodinné péče a proběhne schůzka s žadatelem na krajském úřadě nebo šetření v jeho domácnosti.

V případě nekompletního spisu je OSPOD žádán o doplnění. Při existenci závažných rizik může dojít již v této fázi k zamítnutí žádosti ze strany krajského úřadu.

Osvojit dítě mohou společně pouze manželé – osvojení dítěte jednotlivcem je možné, ale pokud nejsou žadatelé v páru sezdaní, nemohou dítě společně osvojit.

Pokud je spis v pořádku, bez zjevných rizik na straně žadatelů, sociální pracovnice krajského úřadu:

  • předává e-mailem či telefonicky žadateli informaci o obdržení žádosti a vysvětluje další postup – termíny a rozsah přípravy, psychologických testů, odpovídá na dotazy žadatele. Zájemcům je vždy nabídnuta možnost schůzky na krajském úřadu;
  • předá kopii dokumentů potřebných pro psychologické posouzení do Poradny pro rodinu Pardubického kraje;
  • zve žadatele na psychologické testy;
  • zve žadatele na odbornou přípravu.

JAK PROBÍHÁ PSYCHOLOGICKÉ POSUZOVÁNÍ?

Psychologické posuzování probíhá v Poradně pro rodinu Pardubického kraje, posuzující psychologové jsou zaměstnanci Poradny pro rodinu Pardubického kraje. Zájemci o osvojení jsou pozváni v prvním kroku na testy, dále následuje pohovor s psychologem a přípravný kurz.

Pokud jsou v rodině děti, součástí je i posouzení připravenosti dětí a rodinného systému. Psycholog následně vypracuje komplexní zprávu z psychologického posouzení žadatelů o osvojení a jejich rodinného systému, kterou následně předává zpět na krajský úřad.

JAK PROBÍHAJÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY?

Odbornou přípravu zájemců o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli zajišťuje Poradna pro rodinu Pardubického kraje. Kurzy se konají v budově Gymnázia Mozartova, kde sídlí Poradna pro rodinu Pardubického kraje. Příprava na jednotlivé formy náhradní rodinné péče probíhá odděleně. I během příprav může žadatel změnit zvolenou formu náhradní rodinné péče. Termín přípravy k dané formě náhradní rodinné péče je vypsán v okamžiku, kdy se naplní kapacita skupiny. Může se proto stát, že někteří žadatelé budou čekat na začátek přípravy déle než jiní. Vždy jsou o této skutečnosti informování a kdykoli sami mohou o informaci požádat.

  • Celkový počet hodin skupinové přípravy společně s individuální přípravou (návštěva v rodině, konzultace v poradně, závěrečný rozhovor po přípravě) překračuje požadavek celkové přípravy v rozsahu 48 hodin.
  • Skupinová práce v 6 dnech, 3+3 po sobě jdoucí pracovní dny, od 9:00 do cca 17:30 hodin;
  • velikost skupiny: max. 7-8 párů;
  • 2-3x ročně, v závislosti na počtu žadatelů a množství dětí vhodných do osvojení.

Příprava probíhá pouze v pracovní dny. 

CO SE DĚJE PAK?

Po absolvování přípravy před přijetím dítěte do rodiny probíhá návštěva v rodině zájemců, případně psychologické posouzení dětí již v rodině žijících (pokud zde již nějaké jsou), posouzení celého rodinného systému a dokončuje se psychologické posouzení.

Zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli 

Po obdržení komplexní zprávy z psychologického posouzení zajistí krajský úřad posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu náhradní rodinné péče a poté rozhodne o zařazení/nezařazení žadatele do jeho evidence. O tomto se v správní řízení vydává rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání k ministerstvu práce a sociálních věcí.

Žadatelé, kteří byli zařazeni do evidence, pak vyčkávají, kdy budou krajským úřadem vytipováni jako nejvhodnější osvojitelé pro konkrétní dítě. Zařazením do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nevzniká žádný právní nárok na zprostředkování osvojení. Vždy hledáme vhodné rodiče pro konkrétní dítě. Neexistuje žádný pořadník. V osvojení je nejdůležitějším kritériem zájem dítěte, které má být osvojeno.

Vytipování a seznámení se s dítětem 

V okamžiku, kdy je žadatel vybrán pro konkrétní dítě, je pozván na Krajský úřad Pardubického kraje. Zde dojde k seznámení s informacemi uvedenými ve spise dítěte. Pokud má žadatel zájem se s dítětem seznámit osobně, je mu vydáno Oznámení o vytipování a pak už se telefonicky zkontaktuje s tím, kdo má dítě v péči a domluví si první setkání.

Další setkání je na dohodě mezi současným pečovatelem a vytipovaným žadatelem. Pomoc při sestavování tzv. plánu přechodu může nabídnout OSPOD dítěte či doprovodná organizace.

V případě, že má vytipovaný žadatel zájem převzít dítě do své péče, sám si podá návrh na svěření dítěte na soud dle místa trvalého bydliště dítěte (OSPOD je mu vždy nápomocný).

O konečném svěření dítěte do péče osvojitelů rozhoduje soud.

I jako osvojitelé máte možnost nechat se doprovázet, sdílet zkušenosti s jinými osvojitelskými rodinami. Touto činností ze zabývá organizace Dobrá rodina.