Profi pěstounství

slider-min

Pěstounská péče na přechodnou dobu je relativně novodobý institut náhradní rodinné péče, který dočasně řeší situaci dítěte v krizovém období jeho života. Hlavním smyslem pěstounské péče na přechodnou dobu je umožnit dítěti zůstat v náhradním rodinném prostředí namísto ústavní péče. Účelem pěstounské péče na přechodnou dobu je zejména poskytnout rodičům dítěte čas, aby si mohli upravit své poměry tak, aby byli znovu schopni převzít dítě do své péče, nebo se pro dítě našla jiná vhodná stabilní náhradní rodina. Pro správný psychický vývoj dítěte je důležité, aby vyrůstalo v prostředí s blízkou vztahovou osobou, kdy touto osobou nemusí být pouze matka.

Na osoby poskytující pěstounskou péči na přechodnou dobu má být pohlíženo jako na profesionály vykonávající specifickou činnost v oblasti výchovy a péče o ohrožené děti. Očekává se, že dítěti poskytnou stabilní a láskyplné prostředí po dobu několika týdnů až měsíců, jejich péče by měla dětem pomoci začít se vyrovnávat s traumaty a ztrátami z minulosti a připravit je na přechod do trvalé péče nebo návrat do původní rodiny. Tito pěstouni budou spolupracovat s rodinou dítěte či budoucí náhradní rodinou, proto potřebují dobré komunikační schopnosti; rovněž se budou podílet na práci odborného týmu, poskytujícího podporu dítěti a jeho rodině.

První kroky je třeba učinit na obecním úřadu obce s rozšířenou působností – v místě trvalého bydliště. Zde vám budou poskytnuty základní informace k pěstounské péči na přechodnou dobu, budou vám předány tiskopisy žádosti a další doklady, budete seznámeni s tím, co vše je nezbytné doložit.

Po kompletaci všech potřebných dokumentů je žádost postoupena na krajský úřad.

ROLE KRAJSKÉHO ÚŘADU

JAK POSTUPUJE KRAJSKÝ ÚŘAD POTÉ, CO OBDRŽÍ ŽÁDOST?

Po přijetí žádosti na krajský úřad je spis přidělen konkrétní sociální pracovnici v závislosti na požadované formě náhradní rodinné péče.

Spis je prostudován a jsou vyhodnocena zjevná rizika – zdravotní stav, věk zájemce, jeho sociální zázemí, připravenost rodinného systému na náhradní rodinnou péči, jeho motivace a bezúhonnost.

Pokud existují rizika v oblasti zdravotního stavu, předává krajský úřad spis ke konzultaci posuzujícímu lékaři. V případě jiných, dalších zjevných rizik je přizván psycholog a proběhne schůzka se zájemcem na krajském úřadě nebo návštěva v jeho domácnosti.

V případě nekompletního spisu je OSPOD žádán o doplnění. Při existenci závažných rizik může dojít již v této fázi k zamítnutí žádosti ze strany krajského úřadu.

Pokud je spis v pořádku bez zjevných rizik na straně zájemců, sociální pracovnice krajského úřadu:

 • předává e-mailem či telefonicky zájemci informaci o obdržení žádosti a vysvětluje další postup – termíny a rozsah přípravy, psychologických testů, odpovídá na dotazy zájemce. Zájemcům je vždy nabídnuta možnost schůzky na krajském úřadu;
 • zve zájemce na psychologické testy;
 • zve zájemce na odbornou přípravu.

KDO ZAJIŠŤUJE PŘÍPRAVNÉ KURZY A KDE SE KONAJÍ?

Odbornou přípravu pěstounů zajišťuje Poradna pro rodinu Pardubického kraje. Kurzy se konají v budově Gymnázia Mozartova, kde sídlí Poradna pro rodinu Pardubického kraje. Příprava na jednotlivé formy se odehrává odděleně. I během realizace příprav může zájemce změnit zvolenou formu náhradní rodinné péče. Tzn., že zájemce po získání dalších informací může přejít z pěstounské péče na přechodnou dobu k dlouhodobé pěstounské péči.

Termín přípravy k dané formě náhradní rodinné péče je vypsán v okamžiku, kdy se naplní kapacita skupiny. Může se proto stát, že zájemci budou čekat na začátek přípravy déle. Vždy jsou o této skutečnosti informování a kdykoli sami mohou o informaci požádat.

PŘÍPRAVA: PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU 

 • Celkový počet hodin skupinové přípravy společně s individuální přípravou (návštěva v rodině, konzultace v poradně, závěrečný rozhovor po přípravě) překračuje požadavek přípravy v rozsahu minimálně 72 hodin.
 • Skupinová příprava je koncipována do 8 dnů během cca dvou měsíců rozdělených do tří bloků (3+3+2 po sobě jdoucí pracovní dny od 8:30 do cca 18:00 hodin). Velikost skupiny: max. 6—7 párů.
 • 1x ročně, v závislosti na počtu žadatelů.

Témata přípravy: 

 • Právní aspekty pěstounské péče na přechodnou dobu, současný stav náhradní rodinné péče v Pardubickém kraji, cesta žadatelů, cesta dětí
 • Vývojová psychologie, charakteristika dětí v náhradní rodinné péči, syndrom CAN
 • Sourozenecké konstelace
 • Neuropsychický vývoj a zdravotní problémy dětí z pohledu pediatra, první pomoc
 • Vznik, vývoj a druhy citových vazeb
 • Dítě v náhradní rodině z pohledu pedopsychiatra
 • Etnické otázky
 • Vysvětlení procesu pěstounské péče na přechodnou dobu, finanční podpora pěstounské péče, spolupráce OSPOD a dalších subjektů s pěstouny, specifika soudního řízení
 • Uzavírání dohod o doprovázení, kontakt s biologickou rodinou
 • Návštěva dětského domova
 • Osobní zkušenosti pěstounů, osvojitelů a pěstounů na přechodnou dobu

Příprava se koná pouze v pracovní dny. 

CO SE DĚJE PO PŘÍPRAVĚ?

Zájemce, kteří mají ještě své biologické děti (doporučený věk těchto dětí je nad 15 let), čeká po absolvování přípravy psychologické posouzení těchto dětí a celého rodinného systému a dokončuje se psychologické posouzení.

Jak probíhá psychologické posuzování? 

Pěstounská péče na přechodnou dobu – psychologické posouzení je zajišťována psychology Poradny pro rodinu Pardubického kraje. Součástí této části odborného posouzení jsou písemné psychologické testy, konzultace zájemců s psychologem, účast na přípravě a také návštěva psychologa a sociální pracovnice kraje v domácnosti zájemce.

Po ukončení odborné přípravy, posouzení rodinného systému a psychologického posouzení dětí vyhotoví Poradna pro rodinu Pardubického kraje komplexní zprávu z psychologického posouzení.

JAK PROBÍHÁ ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ VHODNÝCH STÁT SE PĚSTOUNY?

Po obdržení komplexní zprávy z psychologického posouzení zajistí krajský úřad posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu náhradní rodinné péče a poté rozhodne o zařazení/nezařazení žadatele do jeho evidence. O tomto se v správní řízení vydává rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání k ministerstvu práce a sociálních věcí.

JAK PROBÍHÁ PŘEVZETÍ DÍTĚTE DO PÉČE?

Pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD), dle jeho trvalého pobytu nebo podle místa, kde se v tu chvíli dítě nachází, osloví Krajský úřad Pardubického kraje s žádostí o vybrání konkrétních pěstounů na přechodnou dobu. Po zjištění základních informací, resp. dostupných informací o dítěti, kontaktuje sociální pracovnice krajského úřadu vybrané pěstouny na přechodnou dobu (kritériem může být zkušenost s péčí o podobně traumatizované dítě, dostupnost pěstounů k odborné pomoci, místo pobytu pěstounů s ohledem např. na intenzivní práci s biologickým rodičem atd.) a seznámí je se situací dítěte a nastíní postup pro převzetí dítěte. Zároveň informuje pěstouna, který OSPOD ho bude kontaktovat ve věci konkrétních kroků převzetí dítěte. Následně sociální pracovnice krajského úřadu zasílá příslušnému OSPOD podklady (rozhodnutí o zařazení pěstouna a zprávu z jeho psychologického posouzení) k vydání soudního rozhodnutí.

KONTAKTNÍ OSOBA PRO ZÁJEMCE O PROFI PĚSTOUNSTVÍ

Mgr. Petra Bílá

+ 420 466 026 157

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Pardubického kraje