EMOČNÍ A SOCIÁLNÍ VÝVOJ MOZKU DÍTĚTE
DATUM: 9. 12. 2021
ČAS: 17.00 - 18.30 hodin

Lektor: Mgr. Jiří Halda – speciální pedagog a rodinný terapeut

Vývoj mozku a lidského vědomí je charakterizován dvěma základními vlivy – genetikou a prostředím, kterým je jedinec ovlivňován. Jeden z aspektů nelze oddělit od druhého a naopak, a proto je výchova dětí tak hluboce determinující proces – pro kvalitu života, osobnostní spokojenost a sociální uplatnění. Tento seminář má prostou ambici – jednoduchým a srozumitelným způsobem upozorňovat na klíčová období, která sice nejsou výrazně patrná v chování (individualita a její zrání v prvních letech života se jeví skupinově nediferencovatelně), ale o to důležitější pro šťastný životní příběh jedince.

Má čtyři části, jejichž obsahem je:

1. blok: Základní vývojová období prenatálního vývoje. Základní požadavky na prenatální jistoty ze strany matky, epigenetické vlivy na vývoj jedince a hlavní rizika prenatálního období. Základní vývojová období dětí do šesti let a jejich neurobiologický podklad (zrání a prozrávání jednotlivých částí mozku, jeho projevy a potřeby).

2. blok: Lidské potřeby, jejich dětské formy a kombinace – definují samotný vývoj, a tím i reprezentují základní strukturu osobnosti, temperamentu a talentů. Klíčovost režimu a jeho projekce do rodiny – v současné době neselhává systém vzdělávání, ale základní role a postuláty rodinných vlivů.

3. blok: Kompetenční rozpory mezi rodiči a učiteli, rodiči a dětmi, dětmi a učiteli. Klíčové kompetence a klíčovost kompetencí. Komunikace pedagoga s rodičem a jeho korekční role ve vzdělávacím a formativním procesu.

4. blok: Diskuze, příklady z praxe, dotazy. Je tradiční charakteristikou, že větší část pedagogů se setkává s velmi podobnými problémy, jen je díky individuálnímu přístupu (v individualizovaném období vývoje dětí) neumí zobecňovat. Proto je diskuze velmi efektivní částí výuky, kdy se informace transformují do znalostí a ty do dovedností.

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními vývojovými obdobími a z nich plynoucími potřebami. Účastníci se poučí o principech vývoje mozku a zároveň si je prakticky zařadí do již existujících zkušeností.