Závěrečná panelová diskuze inovativního projektu k podpoře ohrožených rodin s dětmi v Pardubickém kraji

TISKOVÁ ZPRÁVA Z PANELOVÉ DISKUZE

Oficiální tiskovou zprávu z panelové diskuze naleznete zde:

INFORMACE K PANELOVÉ DISKUZI

 

Komu je akce určena?

Pracovníkům sociálně-právní ochrany dětí na úrovni krajů, obcí s rozšířenou působností, pracovníkům neziskových organizací, vedoucím pracovníkům.

 

 

O čem budeme debatovat?

Představíme vám naši zkušenost z realizace inovativního projektu, díky kterému jsme se v Pardubickém kraji vydali na cestu dlouhodobého a systematického zlepšování pomoci rodinám v krizi prostřednictvím provázení týmů OSPOD. Provázení a vedení týmů ke změně spolu s cíleným vzděláváním má potenciál zlepšit situaci rodiny v krizi.  Změna způsobu práce, využívání nových nástrojů vytvořených na základě analýzy a práci s daty podporuje lepší spolupráci a vede rodinu k přebírání zodpovědnosti za řešení svých problémů. Pak teprve může dojít k nalezení skutečně funkčního řešení těchto problémů.

 

 

Na koho se můžete například těšit? 

 

 

Helena Miklová
Dlouhodobě se zabývá problematikou ohrožených rodin a dětí na pozicích vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí a vedoucí sociálního odboru. Jako odborný koordinátor a vedoucí expertního týmu se podílela na realizaci projektů s mezinárodní účastí zaměřených na sociální práci s ohroženými rodinami a dětmi, náhradní rodinou péči, interdisciplinární spolupráci a transformaci pobytových zařízeních pro děti. V rámci těchto projektů došlo ve Zlínském kraji k transformaci ústavních zařízení pro děti do 3 let v organizace poskytující zejména terénní a ambulantní služby ohroženým rodinám.

Pusobi v organizaci STROP, z.ú. Je lektorkou a poskytuje odborné konzultace a supervize. Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudovala obor Sociologie a Andragogika v profilaci na vzdělávání dospělých. Absolvovala dlouhodobý výcvik Supervize v pomáhajících profesích.

DSC_1773
Alice Fischerová
Sociální pracovnice, která se přes několik let v „terénu“ (OSPOD, služby osobní asistence) dostala k evaluační a analytické práci, aby přispívala k lepšímu fungování služeb. Do projektu nastoupila v jeho polovině a provázela týmy České Třebové a Žamberku.
Adriana Sychrová
Je členkou Katedry věd o výchově, Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, kde se výzkumně a pedagogicky zabývá problematikou rodiny, rodinné politiky, situací dětí v náhradní péči a jejich vzděláváním atd. Vystudovala dva obory - sociální práci (UHK) a pedagogiku (UK) a ve své práci je teoreticky i prakticky propojuje. Upřednostňuje širší interdisciplinární přístupy a multioborovou spolupráci. Má pracovní zkušenosti z neziskového sektoru (Charita), ústavní výchovy (dětský domov), stáží v institucích péče o děti a rodinu v zahraničí, jsem více jak 20 let dobrovolnice v YMCA Familia.
V projektu má na starosti evaluaci, zpracování analýz o činnosti OSPOD a vzdělávání pracovníků. Přínosem je, že se výsledky evaluace využívají již v průběhu projektu, celkově pak budou zveřejněny v závěrečné evaluační zprávě. Teoretické i praktické zkušenosti z inovativního projektu jsou také zahrnovány do vzdělávání studentů v rámci sociální práce, čímž se snaží přispět k jejich lepší a reálnější přípravě na vstup do praxe.
Adriana_Sychrova
richard-2
Richard Kokeš
Absolvent veřejné a sociální politiky (FSV UK), pracoval 5 let na různých ministerstvech, kde se věnoval rozvoji českého veřejného sektoru a studiu zahraničních zkušeností. V roce 2018 spoluzaložil společnost Gov Lab, která má za cíl podporovat veřejné organizace v rozvoji smysluplných veřejných služeb pro občany a podílí se na projektech v oblastech sociálních témat, zaměstnanosti, vzdělávání a rozvojové pomoci. V projektu působil jako garant klíčové aktivity provázení změnou.
Marcela Ehlová
Je členkou Katedry věd o výchově na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice. Jejím profesním zaměřením je speciální pedagogika, etopedie a metodologie vědeckého výzkumu. Výzkumná činnost je zaměřena do oblasti pedagogicko-psychologického poradenství a ústavní výchovy pro děti s poruchami chování. Vystudovala Sociální pedagogiku se zaměřením na etopedii na Univerzitě Hradec Králové a pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Má pracovní zkušenosti jako učitelka na střední škole, působila jsem také jako výchovná poradkyně. V projektu se podílí na evaluaci, přípravě výzkumných nástrojů, analýze činnosti OSPOD a sběru dat na jednotlivých pracovištích OSPOD. Jako hlavní evaluátor spoluzodpovídá za zjištěné výsledky, které budou zveřejněny v závěrečné evaluační zprávě.
IMG_6876
… a další!

Prezence účastníků

Registrace na panelovou diskuzi probíhaly do 31. 5. 2023. V případě dodatečného zájmu o účast se prosím obracejte na kristyna.mrazkova@pardubickykraj.cz.

Účast na akci je bezplatná. Po příchodu do kongresového centra je nutné se nahlásit na prezenční listinu po předchozí registraci na akci.

 

Občerstvení
Dopolední i odpolední program zahrnuje přestávku na kávu a drobné občerstvení. Zároveň je zajištěn oběd.

 

Parkování

Pro účastníky bude k zakoupení parkovací karta za 100 Kč na celý den v předsálí Kongresového centra (3. patro) pro parkování v podzemí obchodního domu Atrium Palác Pardubice.

 

Fotodokumentace

V průběhu akce budou pořizovány fotografie zachycující průběh panelové diskuze včetně účastníků. Svým podpisem na prezenční listině účastník uděluje svůj souhlas k užití fotografie pro případnou prezentaci činnosti Pardubického kraje na webu www.krajprorodinu.cz nebo na Facebooku Kraje pro rodinu.

 

Kde se akce koná?

Kongresový sál v obchodním centru Atrium Palác Pardubice, 3. patro.

Kontaktní osoba:

Kristýna Mrázková

kristyna.mrazkova@pardubickykraj.cz
+420 775 634 478

Panelová diskuze je realizována v rámci projektu „Inovativní přístupy k podpoře ohrožených rodin s dětmi v Pardubickém kraji“, reg. č. projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015433.

logo