Náhradní rodinná péče

V Pardubickém kraji je cca 270 dětí v evidenci, kterým je třeba zprostředkovat náhradní rodinou péči.

Každý měsíc se schází odborná skupina pro vyhledávání – Aktiv. Na této skupině dochází k tzv. párování, kde hledáme pro dítě v evidenci vhodnou náhradní rodinu. Pokud se dítěti nedaří najít rodina, Pardubický kraj při využívá možnost Individuálního náboru.

Individuální nábor (IN) – nábor znamená, že hledáme vhodnou rodinu konkrétnímu, avšak anonymizovanému dítěti za využití sociální sítě facebook. Za podpory společnosti Hledáme rodiče, z.s., a jejího projektu Nábor jako lepší sociální služba vznikla v roce 2021 metodika individuálního náboru, na které spolupracoval Krajský úřad Pardubice, zástupce MPSV, zástupce NNO Amalthea, Dobrá rodina. Metodika nese název „Návod na individuální nábor v 7 krocích“ neboli 7 kroků pro dítě“.

Vážíme si každého zájemce o náhradní rodinnou péči a snažíme se zájemce o náhradní rodinnou péči celým procesem provést tak, aby pro ně byl srozumitelný. Kdykoliv mají možnost se obrátit na pracovnici KrÚ a domluvit si schůzku.

Adopce

je jednou z forem NRP, která usiluje o vytvoření trvalého domova pro přijaté dítě a základem je vznik vztahu, jaký je přirozený mezi rodiči a dětmi. Osvojením zanikají veškeré vazby dítěte na biologickou rodinu a vznikají nové na adoptivní rodinu.

Kontaktní osoba na krajském úřadě pro zájemce o adopci:
Bc. Barbora Smejkalová DiS., barbora.smejkalova@pardubickykraj.cz, tel.č.: +420 466 026 144

Pěstounská péče

je formou náhradní rodinné péče, která má zajistit péči o děti, které nemohou žít ve své biologické rodině, ale mají možnost zůstat v kontaktu se svou biologickou rodinou. Biologický rodič je stále zástupcem dítěte a má právo ho vídat a rozhodovat v jeho zájmu. Pěstouni mohou rozhodovat o běžných věcech dítěte, poskytují dítěti domov a rodinné zázemí, ve kterém se může neomezeně rozvíjet. Za svou péči jsou pěstouni státem finančně odměňováni. Tato forma NRP předpokládá, že pokud se podmínky v biologické rodině upraví, dítě se může vrátit zpět do péče rodičů.

Kontaktní osoba na krajském úřadě pro zájemce o pěstounskou péči:
Mgr. Radka Jelínková; radka.jelinkova@pardubickykraj.cz, tel.č. +420 466 026 430

 Přechodná pěstounská péče

je relativně novodobý institut náhradní rodinné péče, který dočasně řeší situaci dítěte v krizovém období jeho života. Hlavním smyslem pěstounské péče na přechodnou dobu je umožnit dítěti zůstat v náhradním rodinném prostředí namísto ústavní péče.

V evidenci Pardubického kraje je nyní 25 přechodných pěstounů (stav k červenci 2023).

Kontaktní osoba na krajském úřadě pro zájemce o přechodnou pěstounskou péči:
Mgr. Iveta Malá;
iveta.mala@pardubickykraj.cz, tel.č. +420 466 026 493