Inovativní přístupy k podpoře ohrožených rodin s dětmi v Pardubickém kraji

Období realizace

Zahájení realizace projektu: 1. 10. 2019

Ukončení realizace projektu: 30. 06. 2023

 

Partneři projektu

Gov Lab s.r.o.

Univerzita Pardubice

 

Cíl projektu

Projekt si klade za cíl nastavit inovativní postupy v práci s ohroženou rodinou v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na území Pardubického kraje. Využívá metodu na řešení orientovaného přístupu a model tzv. učící se organizace pomocí adaptace metody Vanguard (Nizozemí) v prostředí SPOD, aby vytvořil prostor pro individuální přístup k jednotlivým případům. Jde o to, že OSPOD efektivně koordinuje týmovou spolupráci (rodina, síť služeb, OSPOD). Zároveň minimalizuje činnosti, které nemají přímý dopad na klienta.

Do projektu jsou zapojeni: OSPOD Krajského úřadu Pardubického kraje, OSPOD Česká Třebová, OSPOD Žamberk, OSPOD Lanškroun

Celkové náklady projektu: 24 087 117,47 Kč, zdroje financování projektu jsou následující: 

 
Zdroj Částka Procento
ESF 21 886 277,51 Kč 90,86 %
Státní rozpočet ČR 996 484,05 Kč 4,14 %
Pardubický kraj 1 204 355,91 Kč 5 %

 

Klíčové aktivity projektu

KA 1 Vzdělávání a podpora týmů

Aktivitu tvoří dvě tematické oblasti – výcvik v přístupu zaměřeném na řešení a individuální vzdělávání pro pracovníky OSPOD.

 1. Vzdělávání v přístupu zaměřeném na řešení
 2. Kids‘ Skills – výcvik pro pracovníky zapojených OSPOD a zástupce spolupracujících organizací se uskuteční ve 3 bězích formou 3 dvoudenních setkání s celkovou dotací 48 hodin.

Termíny:
 • únor – duben 2020
 • září – prosinec 2020
 • duben – červenec 2021
 1. Manažerské vzdělávání – jedná se o samostatný vzdělávací blok pro klíčové aktéry a vedoucí pracovníky zapojených organizací (síť návazných služeb a dalších organizací činných v SPOD). Cílem je rozšíření přístupu zaměřeného na řešení mezi vedoucí pracovníky pro podporu práce pracovníků OSPOD a zlepšení vzájemné komunikace v rámci sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi. Kurz se koná ve dvoudenním bloku s celkovou dotací 16 hodin.

 

 1. Vzdělávání na míru

Vzdělávání na míru proběhne formou krátkých vzdělávacích seminářů na pracovištích OSPOD na základě individuální poptávky pracovníků. Realizováno bude prostřednictvím partnera projektu, Univerzity Pardubice. Předpokladem zaměření jsou: mediace, facilitace, psychohygiena v pomáhajících profesích a další témata vyplývající z průběhu procesu provázení změnou na jednotlivých OSPOD.

 

KA 2 Provázení změnou

Aktivitu realizuje partner projektu Gov Lab s.r.o. prostřednictvím senior a junior konzultantů ve spolupráci s krajskými metodiky provázení změnou a krajským expertem SPOD.

Společnost Gov Lab bude podporovat OSPOD ve schopnosti koordinovat instituce veřejného a neziskového sektoru okolo rodiny a zajišťovat pro ně vhodné služby v pravý okamžik. Metoda Vanguard a metody designu služeb umožní lidské, cyklické a systematické vylepšování celého systému pomoci rodinám v krizi. Gov Lab jako průvodce změnou bude zapojeným OSPOD poskytovat 6měsíční intenzivní podporu, která bude následně v rozvolněné podobě po celou dobu projektu. V týmu expertů bude na OSPOD působit společně se senior a junior konzultanty také produktový designer po dobu 2 měsíců.

Základní fáze provázení změnou:
 1. seznámení

Vzájemné seznámení průvodců a pracovníků OSPOD, seznámení se s lokalitou a dalšími aktéry okolo rodiny v krizi.

 1. reflexe a rozvoj služeb 

Vytvoření času pro reflexi práce OSPOD, naučení se společně využívat nástroje vyhodnocování fungování systému okolo rodiny v krizi a naučení se společně využívat nástroje pro zlepšování služeb.

 1. stabilizace a ovlivňování širšího systému

Udržení nově získaných poznatků v běžném fungování OSPOD a posílení schopnosti ovlivňovat širší systém, tj. instituce mimo OSPOD.

Zpracované výstupy Gov Lab s.r.o. z projektu budou publikace Design služeb a metoda Vanguard v oblasti SPOD, webové stránky Design služeb a metoda Vanguard v oblasti SPOD, Advokační strategie pro zlepšení podmínek pro pomoc rodinám v krizi.

Pardubický kraj se do klíčové aktivity zapojí především prostřednictvím dvou krajských metodiků provázení změnou, kteří budou působit na pracovištích OSPOD společně s Gov Lab. V posledním roce projektu postupně převezmou roli Gov Lab pro celý Pardubický kraj.

Paralelně s procesem změnou bude pracovníkům OSPOD k dispozici expert SPOD, který bude sledovat proces provázení změnou a výstupy z něj pro účely metodického vedení v rámci agend SPOD. Expert SPOD koordinuje zpracování krajských metodických materiálů pro pracovníky OSPOD.

Dále bude v rámci provázení změnou pracovníkům OSPOD expertní podpora odborníků na základě jejich potřeb v oblastech právo, speciální pedagogika, psychologie, facilitace, grafika, copywriting apod.

 

KA 3 Předávání zahraničních zkušeností

Zahraniční zkušenosti budou předávány jak prostřednictvím zahraničních lektorů v České republice, tak formou zahraničních cest.

Pardubický kraj bude v rámci projektu realizovat dvě panelové diskuze a tři workshopy s účastí zahraničních lektorů.

Klíčovou aktivitou budou i dvě zahraniční cesty. Zahraniční cesta do Amsterdamu spočívá v návštěvě nizozemské instituce, která je obdobou českého OSPOD a která prošla procesem změny při využití metody Vanguard.

Při zahraniční cestě do Groningenu se pracovníci seznámí s přístupem zaměřeným na řešení a jeho využitím v praxi systému péče o ohrožené děti v Nizozemí.

 

KA 4 Evaluace

Aktivitu realizuje partner projektu, Univerzita Pardubice. Evaluace bude provázána s procesem provázení změnou. Půjde o vzájemnou metodickou spolupráci.

Hlavní otázky evaluace:

Jak ovlivňuje nový způsob práce sociálních pracovníků životní situaci rodin a dětí procházejících krizovou životní situací?

Jaké jsou změny vynakládaných kapacit v systému?

Jakým způsobem probíhá a co ovlivňuje proces zavádění změn?

Univerzita Pardubice zpracuje v rámci evaluace tyto výstupy: Plán evaluace, Vstupní evaluační zpráva, Hloubková případová studie rodin, Závěrečná evaluační zpráva

Vyhodnocení bude probíhat ve dvou rovinách:
 1. V procesní části evaluace

▪ sleduje integraci autoevaluace do práce týmu, který provádí práci s rodinou a její vyhodnocení,

▪ zaměřuje se na procesy zavádění nového způsobu práce a konkrétní operace a jejich vyhodnocení v rámci realizace projektu,

▪ ověřuje, do jaké míry plánované fungování projektu odpovídá skutečnosti, zjišťuje okamžité dopady procesů v projektu na práci sociálních pracovníků a situaci ohrožených dětí a rodin v systému.

 1. V sumativní části evaluace 

▪ ověřuje a hodnotí dosažené přínosy a dopady v práci sociálních pracovníků a jejich vliv na zlepšení situace ohrožených dětí a rodin v systému,

▪ vyhodnocuje kapacity systému a jeho rezervy ve prospěch rodin.

4 fáze evaluace pro každý OSPOD:

▪ vstupní fáze (2 – 4 měsíce) – analýza výchozí situace: dokumenty, činnosti a metody OSPOD, situace v regionu,

▪ terénní fáze (cca 6 měsíců) – sledování procesu provázení změnou podle metody Vanguard, design služeb a dalších aktivit v projektu, analýza 10 – 40 řešených případů rodin, sledování úkonů ve spojitosti s nimi, hodnocení,

▪ průběžná analýza a interpretace dat (7 – 21 měsíců) – pokračuje sledování dopadů projektu z terénní fáze,

▪ závěrečná fáze (5 – 6 měsíců) – tvorba výstupů.

 

Kontakty na členy projektového týmu: 

Projektový manažer

Ing. Kateřina Netolická
Tel.: 466 026 495
e-mail: katerina.netolicka@pardubickykraj.cz

Finanční manažer
Pavlína Bartoňová
e-mail: pavlina.bartonova@pardubickykraj.cz

Koordinátor aktivit
Kristýna Mrázková
e-mail: kristyna.mrazkova@pardubickykraj.cz

Krajský metodik procesu provázení změnou
Ing. Martina Šťastná
e-mail: martina.stastna@pardubickykraj.cz

Mgr. Zuzana Horáčková
e-mail: zuzana.horackova@pardubickykraj.cz

Garant procesu provázení změnou
Mgr. Richard Kokeš, Gov Lab s.r.o.
e-mail: richard@govlab.cz

Garant evaluace
Mgr. Adriana Sychrová Ph.D., Univerzita Pardubice
e-mail: adriana.sychrova@upce.cz

 

Projekt číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015433

Spolufinancováno Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost