Koncepce rodinné politiky

Koncepce rodinné politiky Pardubického kraje byla vytvořena v průběhu let 2018 až 2020 na základě programového prohlášení Rady Pardubického kraje.

Tuto koncepci připravovala skupina dvaceti krajských odborníků z různých oblastí, dotýkajících se rodinné politiky, tzv. regionální platforma rodinné politiky.

Platforma při přípravě koncepce spolupracovala s více než stovkou externích odborných konzultantů, kteří se účastnili kulatých stolů, workshopů a dalších pracovních setkání.

Cíle koncepce rodinné politiky

Koncepce rodinné politiky se zabývá naplněním tří hlavních cílů. Prvním je výchova ke zdravým vztahům a podpora k rodičovství. Tento cíl vnímáme jako základní kámen, bez kterého nelze dále stavět.

Dalším cílem je vytvářet příznivé podmínky pro rodinný život především v místě, kde rodiny žijí, ale také kde rodiče pracují, neboť práce velmi ovlivňuje život rodin.

Třetím cílem je pomoc těm, kteří pomoc potřebují, tedy rodinám, dětem, seniorům a dalším, kteří se ocitli v nějaké nepříznivé situaci.

Pardubický kraj bude aktivně a průběžně naplňovat tuto koncepci, ale dobrý výsledek se dostaví jen tehdy, pokud se stejně aktivně k podpoře rodin přihlásí obce a města, zaměstnavatelé, státní správa, školy i neziskové organizace. Rozmanitost vlivů na rodiny je tak pestrá, že efektivní podpory nelze dosáhnout bez vzájemné spolupráce mezi těmito jednotlivými sektory.

Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor

1. OSVĚTA A VÝCHOVA KE ZDRAVÝM VZTAHŮM A PODPORA RODIČOVSTVÍ

Základním stavebním kamenem společnosti je funkční rodina. I ta však vyžaduje celou řadu široce zaměřených podpůrných opatření. Jejich cílem je, aby funkce rodiny zůstaly zachovány anebo se dále rozvíjely a naplňovaly. Opatření čerpají v první řadě z přirozených zdrojů rodiny samotné a ze zdrojů místního společenství. Významným činitelem v oblasti podpory funkční rodiny je škola, která společně s rodiči zásadním způsobem formuje osobnost každého dítěte a mladého člověka.

2. VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK PRO ŽIVOT

Kvalita života rodiny z velké části závisí na jejích vnitřních zdrojích, avšak neméně významný vliv na kvalitu života rodiny mají instituce a organizace utvářející podmínky, ve kterých rodina žije. Jedním z nejdůležitějších cílů, ke kterým by mělo vytváření příznivých podmínek pro rodiny směřovat, je umožnit rodině trávit dostatek času společně, aby se mohli její členové věnovat sobě navzájem, upevňovat své vztahy, vychovávat děti, starat se o členy rodiny, kteří potřebují péči a zároveň aby mohli členové rodiny navazovat a udržovat vztahy s ostatními rodinami, které tvoří místní společenství.

3. PODPORA A POMOC RODINÁM V NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

Nepříznivá situace rodiny může mít nejrůznější příčiny. Může postihnout rodinu jako celek, nebo některého z jejích členů, ale následně ovlivní i další členy rodiny. Může vznikat uvnitř rodiny, vlivem prostředí, ve kterém rodina žije, i kombinací vnitřního i vnějšího prostředí. Vzhledem k velké různosti příčin vzniku nepříznivé situace je třeba vytvářet celou škálu opatření, která členům rodiny pomůžou a podpoří je při řešení následků nepříznivé situace.