Služby pro osoby s autismem a jejich rodiny se výrazně proměnily


Odborníci, kteří tvoří Pracovní skupinu pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS) při Krajském úřadu v Pardubicích, hodnotili uplynulých deset svého úsilí o zlepšení podmínek pro děti a dospělé s touto diagnózou v Pardubickém kraji.

Od jara 2013, kdy se hybatelem změn staly Lentilka – Dětské rehabilitační centrumRodinné Integrační Centrum, a koordinační roli převzal Pardubický kraj v čele s radním Pavlem Šotolou, se podařilo dosáhnout mnoha tehdy zdánlivě těžko dosažitelných cílů.

Nejprve mapování potřeb osob s PAS

„Začínali jsme tím, že jsme mapovali potřeby osob s PAS v Pardubickém kraji. A to v oblastech zdravotnictví, školství a sociálních služeb. Naším cílem bylo zajištění včasné a komplexní diagnostiky, screeningového vyšetření dětí pediatry v 18 měsících. Nebo dostatečného počtu dětských psychologů a pedopsychiatrů. Ale též zajištění asistenta pedagoga pro děti s PAS v předškolním a školním vzdělávání. A také zajištění dostupnosti terénních, ambulantních a pobytových služeb pro osoby s PAS. Zároveň podporování podmínek vstupu těchto osob na trh práce a zajištění vzdělávání pracovníků a pečujících osob. K tomu se přidala i osvěta o této problematice,“ vzpomíná Gabriela Bělková. Ta stála u počátků všech aktivit.

Ne všechno bylo možné měnit přímo na krajské úrovni. Například nedostatek dětských psychologů a pedopsychiatrů trvá. Celostátně se však podařilo například zařadit od začátku roku 2017 povinný screening dětí v 18 měsících věku v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost. Ten platí zdravotní pojišťovny.

Začalo to adresářem a novými službami

Prvním konkrétní výstupem pracovní skupiny v kraji bylo vytvoření velmi podrobného Adresáře služeb pro osoby s poruchami autistického spektra pro Pardubický kraj. Ten neustále aktualizuje Rodinné Integrační Centrum.

Dalším krokem byl rozvoj i zřízení nových služeb. Na ty mohou lékaři odkazovat rodiče, u jejichž dětí je podezření na PAS. Jedná se zejména o zdravotnická zařízení, sociální služby rané péče pro děti s PAS ve věku od 1 do 7 let a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zařízení předškolní a rehabilitační péče. Díky včasné podpoře se daří vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj schopností dětí s PAS (nebo s podezřením na PAS), začleňovat je do kolektivu a pomáhat rodičům zvládat náročnou situaci po sdělení diagnózy.

Pobytové služby jsou v komunitním bydlení

Současně došlo k vybudování kapacit pobytových služeb pro děti a dospělé, jejichž péči nelze zajistit v běžném prostředí rodiny. „Zajistili jsme vznik specializované služby pro děti a mladé dospělé s chováním náročným na péči v rámci Domova pod hradem Žampach. Postupně jsme zde navyšovali kapacitu až na současných 9 lůžek pro dlouhodobý pobyt a 3 lůžka odlehčovací,“ uvádí jeden z příkladů nových služeb radní Pardubického kraje Pavel Šotola.

„Uživatelé pobytových služeb kraje s PAS mají také samostatné komunitní bydlení v rámci Domova sociálních služeb Slatiňany, a to v domcích v Presích, a v rámci Centra sociálních služeb Bystré. V Rodinném Integračním centru se podařilo založit službu Sociální rehabilitace pro dospělé osoby s PAS. Do sítě sociálních služeb v kraji jsme v posledních letech nově zařadili službu denní stacionář pro klienty s kombinovaným postižením včetně PAS a terénní službu osobní asistence,“ pokračuje Pavel Šotola.

Edukace učitelů a zdravotníků

Pracovní skupina se také intenzivně zabývá spoluprací s učiteli a jejich edukací. A to, jak s dětmi a s celým třídním kolektivem adekvátně pracovat. Učitelům je dostupná podpora poradenských pracovišť. A také široká nabídka vzdělávacích programů v rámci celoživotního vzdělávání.

I když to všechno znamená zcela zásadní pokrok, dětí s poruchou autistického spektra stále přibývá. Práce tedy nekončí. Pobytové a sociální služby zejména pro klienty s chováním náročným na péči chybí zatím na Pardubicku. Je potřeba více rozvíjet terénní sociální služby pro osoby s PAS.

„Pro děti s náročným chováním potřebujeme zajistit dostupnost zdravotní péče ve specializovaných zdravotnických zařízeních. A také v ostatních zařízeních edukovat zdravotníky v přístupech k pacientům s PAS. Rádi bychom též, abychom mohli zajistit individuální asistenci dětem při plnění školní docházky. Ale rovněž v rámci družin a odpoledních zájmových aktivit,“ dodává ředitelka Rodinného integračního centra Hana Janiková.