Na podporu rodinného života v Pardubickém kraji jde 11 milionů korun

Pardubický kraj pro letošní rok poprvé vyhlásil společný dotační program z několika oblastí spojený názvem Pardubický kraj pro rodinu.

Dotace činí přes 11 milionů korun

Velkou část tvoří dotace do sociální oblasti, ale zasahuje také do školství a do volnočasových aktivit. Dotace, které nedávno schválili zastupitelé, poputují už nyní k úspěšným žadatelům. Jejich objem kraj navýšil v jednotlivých kapitolách až dvojnásobně proti minulým letům. Celková výše činí přes 11 milionů korun.

„O tyto dotace nežádají jednotlivci, ale různé spolky a organizace, které působí v oblasti prorodinných aktivit. Ve dvou sociálních podprogramech zaměřených na prevenci a podporu rodin v nepříznivé sociální situaci a podporu rodinného života jsme podpořili projekty za téměř 9 milionů korun. Jedná se například o činnost potravinové banky, senior dopravy, podpůrné činnosti pro seniory, letní příměstské tábory pro děti ze sociálně slabých rodin, péči o ovdovělé rodiny s dětmi, podporu mladých lidí z ústavní výchovy nebo různé resocializační programy. Podporována je i práce s rizikovou mládeží, integrace cizinců a různých menšin, pěstounství, osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním nebo terénní práce v hospicové a paliativní péči, činnost rodinných, mateřských a komunitních center, vzdělávací aktivity zaměřené na rodinný a partnerský život, aktivity zvyšující rodičovské kompetence či aktivity pro seniory,“ uvedl krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Projekty podporující dobrovolnictví

Finanční pomoc získalo i 13 projektů na podporu dobrovolnictví v celkové výši téměř 1,4 milionu korun. Dotace byly poskytnuty na činnost lokálních dobrovolnických center, ale také například Spolku Hurá na Výlet!, který zapojuje seniory do dobrovolnických aktivit, pořádá pro ně výlety a vede je k aktivnímu trávení volného času.

O co měly zájem školy?

Školy měly velký zájem o programy zaměřené na partnerské vztahy, životní hodnoty a rodičovství. Uspělo 33 škol, od mateřských po střední. Na těchto školách se uskuteční celkem 117 programů v hodnotě 1,3 milionu korun. „Jedná se zejména o vzdělávání pedagogů a žáků v oblasti výchovy ke zdravým vztahům a rodičovství, zavádění konceptu etické výchovy, řešení situace žáků se specifickými potřebami a spolupráci školy a rodičů,“ vysvětlil krajský radní pro školství Josef Kozel.

Podpora těm, co pracují s dětmi a mládeží

Čtvrtý podprogram je zaměřen na nejmladší generaci a administruje ho odbor kultury, sportu a cestovního ruchu. Poskytl podporu nesportovním organizacím, které se celoročně zabývají prací s dětmi a mládeží. „Účelem tohoto programu je rozšířit nabídku trávení volného času dětí a mládeže. Týká se to různých pravidelných aktivit po škole, v domech dětí a mládeže, ve skautu a podobně. Příjemci dotací jsou organizace pracující s dětmi. Například Junák, Pionýr, Salesiáni a další, ale také některé obce,“ informoval radní zodpovědný za majetek, sport, cestovní ruch, informatiku a e-Government Alexandr Krejčíř. V tomto programu bylo rozděleno 800 tisíc korun.