Pardubická psychiatrie slaví sedmdesátiny

 

Pardubická psychiatrie slaví sedmdesátiny

Psychiatrické oddělení Pardubické nemocnice slaví 70. výročí svého založení. Při této příležitosti pořádá slavnostní seminář a společenský večer. Ten se uskuteční v pátek 26. května 2023. Je určen především odborné veřejnosti.

„Hovořit se zde bude o historii české psychiatrie i o novinkách na oddělení za posledních 10 let. Diskutovat se bude také o metabolických účincích psychofarmak, výživě z pohledu psychiatra či fungování centra duševního zdraví,“ řekl primář psychiatrického oddělení Pardubické nemocnice Jan Kolomazník.

Historie psychiatrie v Pardubické nemocnici

Historie psychiatrie v Pardubicích se začíná psát v roce 1936. To v místní nemocnici působí MUDr. Josef Prokůpek, průkopník elektrošokové léčby. Ten se také zasloužil o vznik prvních lůžek pro pacienty s neurologickými a psychiatrickými diagnózami.

Hned od počátku pardubická psychiatrie posouvala hranice oboru. Její lékaři neustávali ve snaze usnadnit život lidem trpícím duševními chorobami.

Samostatné lůžkové psychiatrické oddělení bylo v pardubické nemocnici založeno v roce 1953. Do té doby byla oddělení neurologie a psychiatrie spojena. Jeho přednosta, MUDr. Svatopluk Stuchlík, pečoval o duševně nemocné i v terénu. Založil také denní psychiatrický stacionář, toho času úplně první v Československu. Jeho role je dodnes nezastupitelná a pomáhá pacientům s přechodem z nemocnice do běžného života.

Mezi lety 1978 a 1993 byl přednostou psychiatrie v Pardubicích MUDr. Vladislav Rule. Ten rozvíjel nové formy péče o duševně nemocné, modernizoval oddělení a rozšířil spektrum léčebných metod podle nejnovějších poznatků doby.

V roce 1994 měla psychiatrie první ženskou primářku, doktorku Ivu Škodovou. Ta bohužel krátce poté podlehla smrtelnému onemocnění. Její zásluhou byla významně rozvinuta protialkoholní péče v regionu.

Od roku 1995 až dosud je ve funkci primáře psychiatrického oddělení MUDr. Jan Kolomazník. Tomu se daří oddělení rozvíjet a pokračovat v tradici, která zajistila pardubické psychiatrii její dobré jméno. Zároveň svou prací a osvětou boří zažité předsudky o duševních onemocněních a lidech, kteří jimi trpí. Psychiatr s 36letou praxí je zároveň soudním znalcem a sexuologem.

Oddělení psychiatrie dnes

Oddělení psychiatrie Pardubické nemocnice pod vedením MUDr. Jana Kolomazníka, psychiatra s 36letou praxí, zajišťuje provoz všeobecné psychiatrické ambulance. Ta se zaměřuje na léčbu duševních chorob a poruch, ale také AT ambulance, což je ambulance pro léčbu závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách. Pod svými křídly má i sexuologickou ambulanci. Ta se orientuje na léčbu sexuálních dysfunkcí a sexuálních deviací.

Na lůžkové části psychiatrického oddělení se léčí široké spektrum duševních chorob a poruch dospělých pacientů. Jde o uzavřené oddělení smíšeného typu.

Součástí psychiatrického oddělení je denní stacionář pro pacienty lůžkového oddělení. Mohou do něj docházet i ambulantní pacienti, kteří vyžadují intenzivnější péči. Je zaměřen na skupinovou a individuální psychoterapii, relaxaci a ergoterapii.

Moderní prostředí umožní psychiatrickému oddělení nabídnout pacientům také nejmodernější metody. Jednou z nich je elektrokonvulzivní terapie. Ta se využívá například pro léčbu depresí.

Kromě speciálního elektrokonvulzivního přístroje vyžaduje tato metoda asistenci anesteziologa, který pacientovi aplikuje hypnotikum a svalové relaxans. Terapie prakticky nemá nežádoucí účinky.

Další moderní metodou, kterou může psychiatrické oddělení v novém pavilonu nabídnout, je repetitivní transkraniální magnetická stimulace. Ta je využívána rovněž pro léčbu depresí, dále také úzkostných, halucinatorních či obsedantně-kompulzivních stavů a je možné ji aplikovat bez přítomnosti anesteziologa.

V neposlední řadě je pro pacienty psychiatrie k dispozici také fototerapie. Ta se aplikuje v místnosti vybavené zářivkami s jasným světlem o síle až deset tisíc luxů. Metoda se využívá například k léčbě sezonních depresí a realizuje se vždy nad ránem.

Nový pavilon psychiatrie

Stavba nového čtyřkřídlého pavilonu Pardubické nemocnice začala v létě 2018. Pavilon byl slavnostně otevřen za přítomnosti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha koncem září roku 2021. Slouží oddělení psychiatrie a klinické psychologie.

V přízemí se nachází ambulance klinické psychologie pro dospělé, pro děti a denní stacionář. Ten zahrnuje například místnosti pracovní terapie, ateliér arteterapie, místnost pro nácvik počítačových dovedností nebo tělocvičnu. Celý areál klade důraz na důstojné prostředí a moderní terapeutické postupy, které podpoří léčbu pacientů a zlepšení jejich psychického stavu.

V druhém podlaží nalezneme uzavřené oddělení pro pacienty vyžadující intenzivní psychiatrickou péči a psychiatrickou ambulanci pro dospělé. Kromě ní v budově fungují ambulance specializované: protialkoholní, protitoxikomanická a sexuologická. Třetí a poslední podlaží budovy poskytuje zázemí pro otevřené lůžkové oddělení, které využívá psychoterapeutické metody a kde lékaři pečují o pacienty s méně závažnými diagnózami.

Pavilon pojme okolo 800 pacientů ročně

Hospitalizaci na psychiatrickém oddělení nejčastěji potřebují pacienti se schizofrenním onemocněním, poruchami nálad, neurotickými obtížemi, poruchami přizpůsobení či poruchami vyvolanými návykovými látkami. Nový pavilon pojme ročně okolo 800 hospitalizovaných pacientů. To je dvakrát víc, než tomu bylo na původním místě.

Budova moderního psychiatrického pavilonu s nepravidelným půdorysem se nachází vedle staré vodárenské věže. Rázem se stala jednou z dominant areálu. Stavba je plná světla, působí moderně, funkčně a příjemně.

Psychiatrické oddělení Pardubické nemocnice dříve sídlilo v nevyhovujících, třech navzájem nepropojených prostorách, které pojaly asi 400 hospitalizovaných pacientů. Díky nové budově došlo k navýšení počtu lůžek na dvojnásobek a rozšíření kapacity pro ambulantní péči v obě, kdy se i kvůli dopadu koronavirové pandemie na psychické zdraví obyvatel zvyšuje poptávka po psychiatrické péči. V České republice je navíc relativně vysoký počet dokonaných sebevražd, které jsou ve většině případů páchané lidmi, u nichž je přítomna psychiatrická diagnóza. Zvýšení kapacity psychiatrické péče je nesmírně důležité pro všechny lidi trpící dušením onemocněním, jejichž počet neustále strmě roste, zvyšuje se počet lidí s depresí i těch, kdo trpí závislostmi na návykových látkách.

Moderní prostory, ve kterých se našlo místo i pro společenskou nebo přednáškovou místnost, také vylepší kvalitu i bezpečnost zdravotní péče. Mohou tak příznivě ovlivnit průběh léčby pacientů nejen z Pardubic, ale z celého kraje.